Module giao diện mạng NIM-C13A
Module giao diện mạng NIM-C13A
Module giao diện mạng NIM-C13A

Module giao diện mạng NIM-C13A

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Copper Ethernet 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Module giao diện mạng NIM-C13A

Module giao diện mạng NIM-C13A

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Copper Ethernet 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-C13B
Module giao diện mạng NIM-C13B
Module giao diện mạng NIM-C13B

Module giao diện mạng NIM-C13B

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Copper Ethernet 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Module giao diện mạng NIM-C13B

Module giao diện mạng NIM-C13B

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Copper Ethernet 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-S13A
Module giao diện mạng NIM-S13A
Module giao diện mạng NIM-S13A

Module giao diện mạng NIM-S13A

 • Intel® 82580DB PCI-Express 1G SFP 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Module giao diện mạng NIM-S13A

Module giao diện mạng NIM-S13A

 • Intel® 82580DB PCI-Express 1G SFP 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-S13B
Module giao diện mạng NIM-S13B
Module giao diện mạng NIM-S13B

Module giao diện mạng NIM-S13B

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G SFP 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Module giao diện mạng NIM-S13B

Module giao diện mạng NIM-S13B

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G SFP 8 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-S13C
Module giao diện mạng NIM-S13C
Module giao diện mạng NIM-S13C

Module giao diện mạng NIM-S13C

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G SFP 4 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Module giao diện mạng NIM-S13C

Module giao diện mạng NIM-S13C

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G SFP 4 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-S13D
Module giao diện mạng NIM-S13D
Module giao diện mạng NIM-S13D

Module giao diện mạng NIM-S13D

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Fiber Ethernet 4 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Module giao diện mạng NIM-S13D

Module giao diện mạng NIM-S13D

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Fiber Ethernet 4 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-S13E
Module giao diện mạng NIM-S13E
Module giao diện mạng NIM-S13E

Module giao diện mạng NIM-S13E

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Fiber Ethernet 4 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Module giao diện mạng NIM-S13E

Module giao diện mạng NIM-S13E

 • Intel® 82580EB PCI-Express 1G Fiber Ethernet 4 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-S26A
Module giao diện mạng NIM-S26A
Module giao diện mạng NIM-S26A

Module giao diện mạng NIM-S26A

 • Intel® XL710 PCI-Express 40G QSFP 2 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Module giao diện mạng NIM-S26A

Module giao diện mạng NIM-S26A

 • Intel® XL710 PCI-Express 40G QSFP 2 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-S26B
Module giao diện mạng NIM-S26B
Module giao diện mạng NIM-S26B

Module giao diện mạng NIM-S26B

 • Intel® XL710 PCI-Express 40G QSFP 2 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Module giao diện mạng NIM-S26B

Module giao diện mạng NIM-S26B

 • Intel® XL710 PCI-Express 40G QSFP 2 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng NIM-S26C
Module giao diện mạng NIM-S26C
Module giao diện mạng NIM-S26C

Module giao diện mạng NIM-S26C

 • Intel® XL710 PCI-Express 10G SFP+ 4 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Module giao diện mạng NIM-S26C

Module giao diện mạng NIM-S26C

 • Intel® XL710 PCI-Express 10G SFP+ 4 Ports Module
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng PER-C35L
Module giao diện mạng PER-C35L
Module giao diện mạng PER-C35L

Module giao diện mạng PER-C35L

 • Two PCI-Express 10 Gigabit Ethernet Acceleration Module

 

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Module giao diện mạng PER-C35L

Module giao diện mạng PER-C35L

 • Two PCI-Express 10 Gigabit Ethernet Acceleration Module

 

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Module giao diện mạng PER-C36L
Module giao diện mạng PER-C36L
Module giao diện mạng PER-C36L

Module giao diện mạng PER-C36L

 • PCI-Express Gigabit Ethernet Module w/ Intel® i210 Controller
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Module giao diện mạng PER-C36L

Module giao diện mạng PER-C36L

 • PCI-Express Gigabit Ethernet Module w/ Intel® i210 Controller
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View